Near Protocol Explorer

Tài trợ bởi:

Giá NEAR

Giá NEAR


Vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường


Giao dịch

Giao dịch


GIÁ GAS


Validators đang hoạt động

Validators đang hoạt động


THỜI GIAN KHỐI TRUNG BÌNH


Giao dịch NEAR trong 14 ngày


Các khối gần nhất

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK


Các giao dịch gần nhất

TX

TX

TX

TX

TX

TX

TX

TX

TX

TX