Near Protocol Explorer

Giá NEAR

Giá NEAR

Vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường

Giao dịch

Giao dịch

GIÁ GAS

Validators đang hoạt động

Validators đang hoạt động

THỜI GIAN KHỐI TRUNG BÌNH

Giao dịch NEAR trong 14 ngày

Giá NEAR

Giá NEAR

Vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường

Giao dịch

Giao dịch

GIÁ GAS

Validators đang hoạt động

Validators đang hoạt động

THỜI GIAN KHỐI TRUNG BÌNH

Giao dịch NEAR trong 14 ngày

Các khối gần nhất

Các giao dịch gần nhất