Biểu đồ giá NEAR hàng ngày (USD)

  1. Trang chủ
  2. /
  3. Biểu đồ và thống kê
  4. /
  5. Biểu đồ giá NEAR hàng ngày (USD)

Số liệu về giá NEAR

Giá NEAR (USD)


Vốn hóa thị trường


Khối lượng giao dịch


Khối lượng giao dịch / Vốn hóa thị trường


Cao 24h


Thấp 24h


Giá Cao nhất


Giá Thấp nhất


Biểu đồ giá NEAR hàng ngày (USD) hiển thị giá lịch sử hàng ngày của NEAR bằng USD.


Các biểu đồ Near & thống kê khác